|

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

19 czerwca br. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, odbyła się kolejna już edycja Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie - finał wojewódzki.

W Olimpiadzie wzięli udział zwycięzcy eliminacji powiatowych, które były realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w okresie od 15 marca 2019 do 05 czerwca 2019 roku. Uczestnikami Olimpiady były osoby w wieku 18–35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić na terenie województwa samodzielnie gospodarstwo rolne, uczniowie i studenci warmińsko-mazurskich szkół/uczelni rolniczych. Olimpiada została zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Celami Olimpiady było:

 • aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży,  niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie, ograniczenie ubóstwa,
 • wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, 
 • upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia młodych rolników, 
 • wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku, 
 • wykorzystanie potencjału młodzieży oraz wzmacnianie motywacji do pracy, 
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej młodzieży, skierowanej na rozwijanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności, 
 • promocja jakości życia na wsi lub promocje wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. 

Olimpiada przeprowadzona została dwuetapowo, tj.:
I etap: eliminacje powiatowe od 15 marca do 05 czerwca 2019 r. Zrealizowany przez 19 Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się 57 osób z najwyższą liczbą punktów, wyłonionych w toku pierwszego etapu. Ostatecznie do finału olimpiady przystąpiło 47 osób.
II etap: finał wojewódzki – 19 czerwca 2019 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Pomysłodawcą i inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw. Współorganizatorami finału wojewódzkiego byli: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie oraz Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.
Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała Komisja Oceniająca. W jej skład weszli przedstawiciele różnych podmiotów współorganizujących Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.

W etapie wojewódzkim udział wzięło 47 osób. Finał składał się z dwóch części:

 • pisemnej, w formie testu obejmującego 40 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru;
 • ustnej, składającej się z 4 zadań.

Tematyka zagadnień obejmowała zakres z produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, organizacji i zarządzania gospodarstwem rolnym, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, zasad podatku VAT, rozwoju przedsiębiorczości, bezpiecznej pracy oraz obsłudze maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, zasad bezpiecznej obsługi zwierząt oraz wykonywania prac polowych oraz rozpoznawania roślin zielonych i nasion.

Piszący zmierzyli się z pytaniami ściśle technologicznymi. Wyniki nie pozostawiały złudzeń, aby wyłonić kandydatów do części ustnej. Ostatecznie, na podstawie wyników etapu pisemnego Komisja Oceniająca wybrała 6 uczestników, którzy mogli zaprezentować swoją wiedzę i zdobyte umiejętności w części ustnej. 

Część ustna polegała na wylosowaniu zestawu zawierającego 4 zadania. Trzy pierwsze były pytaniami opisowymi, natomiast  ostatnie, czwarte polegało na rozpoznaniu nasion. 

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Komisja Oceniająca przyznawała punkty. Poziom odpowiedzi uczestników był bardzo wyrównany. Finaliści wykazali się doskonałą znajomością terminologii rolniczej, a także innych zagadnień związanych z rolnictwem.

I tak, po kilkugodzinnych zmaganiach, zwycięzcąOlimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w finale wojewódzkim na Warmii i Mazurach został pan Janusz Juniewicz
II miejsce   -  Mateusz Witek 
III miejsce  -  Sebastian Budziński 
IV miejsce  -  Robert Mroczkowski
V miejsce   -  Andrzej Gągol
VI miejsce  -  Katarzyna Licznerska 

Laureatom serdecznie gratulujemy, zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach olimpiad i konkursów organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
Sponsorami nagród w tegorocznym finale wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie byli:

 1. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza,
 2. Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 3. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie,
 4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie,
 5. Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie,
 6. Indykpol S.A.
 7. Bank Spółdzielczy w Szczytnie,
 8. BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 9. Bank Gospodarstwa Krajowego.
 10. Santander Bank Polska S.A.