KSOW 2014-2020

O Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

O Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) to sieć wymiany informacji i współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami, które działają na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców wsi i małych miast.

KSOW ma charakter otwarty – partnerami sieci mogą być różne podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich: uczelnie i instytuty naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia, lokalne organizacje społeczne (np. koła gospodyń wiejskich).

Wspiera 

 • ludzi i organizacje w działaniach na rzecz społeczności lokalnych oraz rozwoju obszarów wiejskich
 • partnerów we wspólnych działaniach
 • tworzenie sieci kontaktów
 • wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Promuje

 • projekty i inicjatywy służące mieszkańcom obszarów wiejskich
 • innowacyjne pomysły i śmiałe rozwiązania w rolnictwie

Informuje 

 • o polityce rozwoju obszarów wiejskich

Organizacja KSOW

Sieć obszarów wiejskich działa w każdym kraju należącym do Unii Europejskiej. Polska Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jest częścią Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD)  dowiedz się więcej

KSOW w Polsce działa od 2009 roku.


Krajową Sieć Obszarów Wiejskich tworzą:

 • instytucja zarządzająca (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
 • jednostka centralna (umiejscowiona w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie) oraz 16 jednostek regionalnych
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

W ramach KSOW działa także Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR), której głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich – dowiedz się więcej


Zadania i sposób działania KSOW

Główne cele i zadania sieci KSOW zostały opisane w aktach prawnych Komisji Europejskiej oraz w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)   dowiedz się więcej

Cele KSOW, Działania KSOW

KSOW to przede wszystkim sieciowanie – nawiązywanie relacji i wspieranie współpracy, które odbywa się poprzez:

 • grupę roboczą i grupy tematyczne

Grupa robocza do spraw KSOW oraz dwie grupy tematyczne: do spraw podejścia LEADER i do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich są miejscem spotkań oraz wymiany informacji i wiedzy dla przedstawicieli rożnych środowisk, stanowiąc przestrzeń współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji publicznych i społecznych, ekspertami i praktykami. Więcej o grupie roboczej, więcej o grupach tematycznych

 • kooperację z innymi sieciami i organizacjami

Szczególnie ważnym partnerem KSOW są lokalne grupy działania (LGD), będące rodzajem partnerstwa terytorialnego powstałego jako oddolna inicjatywa, zrzeszająca przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz mieszkańców działających na rzecz lokalnej społeczności.

 • ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami

Na naszym portalu prowadzimy bazę partnerów KSOW na poziomie krajowym. Pomagamy również w nawiązywaniu kontaktów na poziomie międzynarodowym, a także poszukujemy partnerów dla organizacji z innych krajów europejskich.

 • realizację  projektów, które wspierają priorytety Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020

KSOW prowadzi przedsięwzięcia – wspierające rozwój obszarów wiejskich – na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Ich wykonawcami są jednostki wsparcia sieci lub partnerzy, których projekty zostały wyłonione w ramach konkursów. Dowiedz się więcej

W ramach projektów Sieci organizowane są konferencje, targi i wyjazdy studyjne, prowadzone są szkolenia, seminaria i spotkania warsztatowe, wykonywane są badania naukowe i ekspertyzy, wydawane są publikacje, tworzone są filmy.

Poza tym KSOW gromadzi i upowszechnia informacje o rozwoju obszarów wiejskich i nowoczesnego rolnictwa, prowadząc i udostępniając na portalu www.ksow.pl oraz na stronie SIR następujące bazy:

Informacje rozpowszechniamy również poprzez media społecznościowe.

Znajdziesz nas  na Facebooku, Instagramie, Twitterze i Youtubie