PROW 2014-2020

Informacja o PROW 2014 – 2020

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 NA WARMII I MAZURACH

Nowa perspektywa finansowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie mieć istotne znaczenie w kształtowaniu i dalszym podtrzymywaniu tożsamości mieszkańców z obszarów wykluczonych i stanowić będzie swoiste wyzwanie dla rozwoju przestrzennego wsi.

Program realizuje wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:
 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań, z których trzy zostały powierzone samorządom województw, jako instytucjom wdrażającym.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie realizował jedynie dwa działania objęte PROW 2014 – 2020, w tym:
 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, w tym: gospodarka wodno-ściekowa, budowa i modernizacja dróg lokalnych, ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej oraz inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele lokalnych produktów.
 2. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w tym: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, wdrażanie projektów współpracy oraz funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Realizacja tych działań będzie miała na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Nowe możliwości wspierania zadań wpłyną na dalszy rozwój przedsiębiorczości, potencjału kulturalno-turystycznego, ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz dalszą modernizację infrastruktury technicznej.
Budżet działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014 – 2020 przypadający na województwo warmińsko-mazurskie wynosi 45 758 300 euro, co daje szóstą pozycję w skali kraju.
Łączna wysokość przyznanych środków na wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w tym: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (poddziałanie 19.2), wdrażanie projektów współpracy (poddziałanie 19.3) oraz wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, które związane jest z funkcjonowaniem lokalnych grup działania realizujących Lokalne Strategie Rozwoju (poddziałanie 19.4) w województwie warmińsko-mazurskim wynosi blisko 37 mln euro, z czego ponad 30 mln euro stanowi budżet Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), zaś ponad 6 mln euro stanowią środki Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję, że największe wsparcie z dostępnych funduszy unijnych zostanie skierowane w naszym województwie na budowę lub przebudowę lokalnych dróg publicznych oraz realizację projektów z udziałem lokalnej społeczności.
Zatwierdzony podział środków w ramach działania Podstawowe usługi objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla naszego województwa kształtuje się następująco:
– Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 31 200 000 euro;
– Gospodarka wodno-ściekowa 7 967 012 euro;
– Targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji produktów lokalnych 2 372 730 euro.
Natomiast w ramach działania Odnowa wsi na obszarach wiejskich zostało zabezpieczonych 4 218 558 euro, w tym na:
 • obiekty pełniące funkcje kulturalne 1 054 639 euro;
 • kształtowanie przestrzeni publicznej 1 054 640 euro;
 • ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 2 109 279 euro.
 Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.gov.pl/rolnictwo
LINK: Podstrona Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
LINK: Aktualności
LINK: Instrumenty wsparcia PROW 2014-2020
LINK: Działania informacyjne PROW 2014-2020
LINK: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)
LINK: Legislacja PROW 2014-2020
LINK: Komitet Monitorujący PROW 2014-2020
LINK: Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020
LINK: Monitoring i sprawozdawczość PROW 2014-2020
LINK: Publikacje
LINK: Ewaluacja
LINK: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (ARiMR)