|

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W HODOWLI OWIEC I KÓZ W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH

         Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 realizuje operację pod nazwą: „INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W HODOWLI OWIEC I KÓZ W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH”.

Całkowita wartość operacji wynosi 49.194,00 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie pochodzi 41.443,00 zł, pozostała część 7.751,00 zł pochodzi ze środków Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Głównym celem operacji jest transfer wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w produkcji owiec i kóz oraz systemów jakości żywności pochodzącej od tych zwierząt.

Dodatkowo celami operacji są:

•             Zwiększenie udziału trzech podmiotów: doradczego, kształcącego w zawodach rolniczych na średnim poziomie oraz uczelni wyższej, we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

•             Upowszechnianie wiedzy w zakresie zachowania różnorodności genetycznej zwierząt,

•             Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania owiec, kóz i produktów od nich pochodzących.

Operacja jest kierowana do uczniów szkoły w Dobrocinie, której organem prowadzącym i nadzorującym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kształcącej w kierunkach rolniczych i usługowych w obszarze rolnictwa i wsi.

Grupa docelowa operacji: 98 uczestników.

Planowane wyniki operacji:

•             Wzrost świadomości i podwyższenie wiedzy merytorycznej i praktycznej z zakresu innowacyjnych rozwiązań w hodowli owiec i kóz wśród bezpośrednich odbiorców, którzy zdobytą wiedzę będą mogli przekazywać do praktyki rolniczej.

•             Kształtowanie się postaw konsumenckich sprzyjających rozwojowi hodowli owiec i kóz i zastosowaniu ich w rozwoju obszarów wiejskich .

•             Uświadomienie roli i znaczenia wiedzy koniecznej do inicjowania przedsiębiorczości w zakresie pozyskiwania produktów od owiec i kóz o wysokiej jakości do wytwarzania surowców wyróżniających się walorami prozdrowotnymi.

•             Kształtowanie umiejętności korzystania z atrakcyjności obszarów wiejskich w kierunku rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, poprzez wykorzystanie hodowli i surowców pochodzących od owiec i kóz w rozwój turystyki wiejskiej i w organizacji żywienia lub innych form wykorzystania produktów.

•             Wykorzystanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii w produkcji zwierząt do partnerstwa innowacyjnego na rzez wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Termin realizacji operacji:

01 lipca – 02 listopada 2021 r.

Miejsce realizacji:

•             Część teoretyczna – Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie,

•             Część warsztatowa – Laboratorium Dydaktyczno-Badawcze Katedry Hodowli Owiec i Kóz Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.

Formy realizacji operacji:

•             Szkolenie – w operacji planuje się przeprowadzenie 4 szkoleń z elementem warsztatu, które realizowane będą wg takiego samego programu, w ciągu jednego dnia szkoleniowego w planowanych terminach: 07.09.2021, 09.09.2021, 21.09.2021, 23.09.2021 roku,

•             Publikacja – nakład 200 egzemplarzy.