|

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, serdecznie zaprasza młode, przedsiębiorcze osoby w wieku 18-35 lat
z obszarów wiejskich do podjęcia wyzwania poprzez udział w „Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.

Uczestnikami olimpiady mogą być osoby, które prowadzą lub zamierzają prowadzić na terenie województwa warmińsko-mazurskiego samodzielnie gospodarstwo rolne, a także uczniowie oraz studenci warmińsko-mazurskich szkół i uczelni rolniczych.

Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia jest Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń
i Wydawnictw Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie.

Współorganizatorami etapu wojewódzkiego Olimpiady są:

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie
 • Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie
 • Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Olimpiada odbywa się w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Etap powiatowy trwa od 14 czerwca do 16 sierpnia 2021 r., który organizuje i przeprowadza Kierownik Zespołu Doradczego. Uczestnicy etapu powiatowego zmierzą się z testem pisemnym składającym się
z 25 pytań. Do etapu wojewódzkiego olimpiady zostaną zakwalifikowane osoby z lokatą I, II
i III miejsca.

Dnia 09.09.2021 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91a,młodzi rolnicy po raz kolejny staną do rywalizacji podczas finału wojewódzkiego „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.

Etap wojewódzki składający się z części pisemnej i ustnej zorganizuje i przeprowadzi Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw. Podczas eliminacji pisemnych każdy
z uczestników będzie udzielał odpowiedzi na 40 pytań testowych z zakresu produkcji roślinnej
i zwierzęcej, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, organizacji i zarządzania gospodarstwem, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, zasad podatku VAT, rozwoju przedsiębiorczości, bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, zasad bezpiecznej obsługi zwierząt i wykonywania prac polowych. W części ustnej weźmie udział  6 uczestników, którzy w eliminacjach pisemnych uzyskają największą liczbę punktów.

Główne cele Olimpiady:

 • upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia
  i doskonalenia się młodych rolników,
 • wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku,
 • rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji,
 • inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi
  i otoczeniem rolniczym w zakresie niezbędnym dla poprawy bytu rodziny wiejskiej,
 • propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego.

 

Planowane efekty:

 • wymiana wiedzy i doświadczenia pomiędzy uczestnikami olimpiady
  a przedstawicielami instytucji otoczenia rolniczego działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • wyzwolenie ducha zdrowej rywalizacji do dalszego doskonalenia zawodowego, przekazywania dobrych praktyk oraz popularyzowania osiągnięć w rolnictwie,
 • zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 • poprawa efektywności ekonomicznej gospodarstw,
 • poznanie problematyki producentów rolnych oraz możliwości rozwiązywania przeszkód.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia można uzyskać w Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw WMODR.

Kontakt: Paulina Jaskólska, p.jaskolska@w-modr.pl, tel. 89 526 44 39 w. 46, kom. 665690378