|

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – Świętokrzyskie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza realizuje operację pn. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – Świętokrzyskie” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023, która została pozytywnie oceniona i wybrana do realizacji w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem operacji jest udział przedstawicieli partnerów operacji, z województwa warmińsko-mazurskiego w wyjeździe studyjnym do województwa świętokrzyskiego i zapoznanie się przez nich z wiedzą i doświadczeniami w tematyce przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz poprawy sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw, korzyści z podejmowania współpracy i korzystania z inkubatorów przedsiębiorczości, rozwoju pozarolniczej działalności gospodarstw np. w zakresie produkcji żywności, gospodarstw agroturystycznych oraz wymiana i upowszechnianie zdobytej wiedzy przez partnerów operacji.

Efektem realizacji operacji będzie udział 46 osób z województwa warmińsko-mazurskiego przedstawicieli 2 partnerów operacji oraz Urzędu Marszałkowskiego pełniącego rolę Sekretariatu Regionalnego KSOW, w jednym wyjeździe studyjnym oraz zdobycie przez jego uczestników wiedzy na temat świętokrzyskich doświadczeń w tematyce operacji poprzez wizytację inkubatora przedsiębiorczości rolniczej i gospodarstw będących sprawnie funkcjonującymi przykładami aktywnego działania na obszarach wiejskich. Efektem będzie również upowszechnianie zdobytej podczas wyjazdu wiedzy poprzez umieszczenie informacji na temat zrealizowanej operacji na stronach internetowych partnerów projektu i ich fanpagach.

Plakat